PerMicro | il microcredito in Italia
logo-permicro

Sino kami? Ang aming maibibigay

Sino kami? Ang aming maibibigay

Ang PerMicro ay isang kompanyang nagpapahalaga sa pangmaliitang pagpapautang (Microcredit), ito ay ipinanganak sa Torino at nagpapautang sa buong Italya. Ang PerMicro ang kauna-unahan at kaisa-isang kompanyang ltalyanong nagpapautang ng mayroong propesyonal na pamamalakad sa lahat ng pangangailangan sa pangmaliitang negosyo: paghahanap ng tamang negosyo, pagtatanong, pagtingin ng maaring problema at pagmamasid.
Ang kompanya ay suportado ng dalawang pondasyong pangsosyal na bahagi ng Italyano at ng Intenasyonal na ugnayan sa pagpapautang na ang tanging mithiin ay ang pagpapaunlad sa parteng pangsosyal sa pagutang at kung paano maging instrumento ng pagpapaunlad ng isang bayan at ang pagkakataong guminhawa ang isang mamamayan o pamilyang kasalukuyang nakakaranas ng kagipitan.
Ang kompanya ay nagpapautang hanggang 25,000 euro para sa mga negosyo at sa mga pamilyang nahihirapang makipagugnayan sa mga bankong nagpapautang ng tradisyonal.
Ang pagpapautang ay para sa mga Italyano at sa mga dayuhang gustong makapagumpisa o kaya’y magpaunlad ng maliitang negosyo at sa mga manggagawa at mga kasamahang nangangailangan ng tulong pinansyal.

Anu-ano ang aming maitutulong?

Maliitang Pagpapautang para sa Negosyo

Ito ay pagpapautang para sa mga Italiano at sa mga dayuhang mayroong hangaring maka-pagumpisa at maka-pagtayo ng maliit na negosyo na walang kakayahang makipagugnayan sa mga bangkong nagpapautang ng tradisyonal.
Ang sinumang mayroong interes umutang ay hindi obligadong magpakita ng anumang pag-aari gaya ng lupain, bahay at kung anu-ano pa, kundi;

  • ang pagkakaroon ng magandang ideya ng negosyo ay sapat na
  • nagpapakita ng kakayahang teknikal at sa pangangalakal upang magpalago ng negosyo
  • mabibilang na isa sa mga nagbibigay ng magandang reputasyon at dangal sa nagpapautang upang tangkilikin ng karamihan.

 

Ang kinakailangang magandang reputasyon ay nagpapatunay na ang isang aplikante ay mapapabilang sa isang grupo, parokya, komunidad o mamamayan at sa lahat ng mga pagtitipon-tipon kung saan kilala ang taong nagkakautang at handang magpapamalas ng tiwala at katapatang makipagtulungan akayin ang nagpapautang para sa ika-uunlad ng lahat ng kanilang mga proyekto.

Magkano: hanggang 25,000 euro maaring bayaran buwan-buwan.
Katangian: Ang PerMicro ay umaalalay sa mga taong uutang sa panahon ng pagsasagawa ng negosyo o proyekto at sa oras ng ito ay umpisahan at sa kahabaan ng pagpapatakbo ng negosyo o proyekto.

Maliitang Pagpapautang para sa Pamilya

Utang na personal para sa mga nagtatrabaho, myembro ng isang kooperatiba at mga ibang kasamahan upang lutasin ang mga pangangailangang pambahay, kalusugan at ibang tulong pinansyal.
Mga kailangang para makautang:

  • matatag na hanap buhay
  • pagkakilanlang dokumento
  • piskal na numero
  • pahintulot na manirahan
  • kasulatan sa trabaho maaring walang katiyakan o tiyak

 

Halaga: hanggang 10,000 euro sa malinaw at katamtamang kondisyon.
Katangian: libreng pagtatanong, magaan bayaran at kaaya-ayang klase ng pagpapautang.

Makipagugnayan sa

Para sa mga karagdagang katanungan at pakikipagkita ng personal tumawag sa
800 135953 – +39 011658778
info@permicro.it